СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Insurance law

Правна кантора „Андреев“ предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на застрахователното право. Извършваме пълно правно обслужване при възникване на застрахователно събитие, завеждане на застрахователни претенции от потребители на застрахователни услуги, посредничество и участие в преговори със застрахователни дружества в хода на уреждане на предявени застрахователни претенции и изплащане на застрахователни обезщетения.

Основните правни услуги в сферата на застрахователното право, които предлагаме на нашите клиенти, са:

 1. Представителство по граждански дела с предмет обезщетения по застрахователни договори;
 2. Представителство и съдействие при воденето на преговори със застрахователни дружества относно доброволното разрешаване на различни спорове, касаещи парично обезщетение на пострадали от настъпило застрахователно събитие;
 3. Съдебна защита при неизпълнение от страна на застрахователя на задълженията му по застрахователен договор;
 4. Консултации относно сключването на договори за различни видове застрахователни услуги;
 5. Съдействие и представителство пред Комисия за финансов надзор по жалби на потребители на застрахователни услуги;
 6. Извършване на предварителна оценка на потенциалните възможности на клиентите ни при възникнали събития и спорове в областта на застрахователното право.

Най-често срещаните застрахователни проблеми, поради които клиентите ни търсят нашата помощ, са:
– неизплащане на пълната дължима сума или тотален отказ на изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“ и/или „Гражданска отговорност“;
– защита след завеждане на регресен иск от застраховател срещу негов клиент, причинил пътно транспортно произшествие.

 

Family

Правна кантора "Андреев" консултира клиентите си по всички правни въпроси, свързани с уреждане на семейните отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, както и Ви представлява при дела, свързани с наследство – имуществените отношения във връзка с преминаването на имущество от едно към други лица.

Адвокатите ни са специализирани в следните проблеми на семейното и наследствено право, както и при въпроси свързани с разпределение на наследство:

 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по общ исков ред;
 • Имуществени въпроси във връзка с разтрогване на брака;
 • Брачен договор - сключване и промяна;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на брачен договор;
 • Иск за получаване на по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Спор за родителски права;
 • Иск за издръжка на дете или съпруг;
 • Иск за увеличаване/намаляване на вече присъдена издръжка;
 • Съдействие за получаване на присъдени суми за издръжка от държавата, при отказ за изплащане от страна на длъжника;
 • Консултации във връзка с наследяване по закон и по завещание;
 • Изготвяне на завещание;
 • Отваряне и оспорване на завещание;
 • Съдебна и извънсъдебна делба на наследство;
 • Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица;
 • Пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това. Спорове при липса на съгласие между родители.

 

Fondation

Кантората ни регистрира юридически лица с нестопанска цел, фондации, дружества по ЗЗД и др. Предлагаме правни консултации и услуги при свикване на общи събрания, изготвяне на протоколи, покани и всякакъв вид документация, свързана с администрирането и управлението на такъв вид организации.

 

Finance law

Подпомагаме клиентите си в банковата и финансовата сфера, корпоративните финанси, обезпечаването на заеми, проектно финансиране, кредитиране на клиенти, кандидатстване за заеми, включително при кандидатстването им за получаване на банков заем.

Предлагаме съвети във всички области на данъчното законодателство – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, както и процесуално представителство по дела с данъчен характер.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89