НОВИНИ
административен процес

Във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение, бе приет  Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП).

Важно е да се отбележи, че ЗМДВИП не предвижда преустановяване на дейността на държавните и общински органи, нито на такива по предоставяне на административни услуги на частноправни субекти и издаване на индивидуални административни актове (ИАА).

Със Закона бяха приети редица мерки за защита на правата и интересите на частни лица в  производствата по издаване на ИАА и защитата по съдебни производства свързани с оспорване на административни актове, както и изпълнителните производства, а именно:

  1. С един месец на осн. чл.4 от ЗМДВИП, считано от деня на отмяната на извънредното положение, се удължават:

1.1 сроковете определени в закон, извън тези по чл. 3 от ЗМДВИП, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.

Такива са срокове, указани в закон, в които субектите са длъжни да предприемат определени действия пред компетентния административен орган, за да бъде зааконосъобразно упражняването на правата им.

1.2 действието на административните актове, което е със законово определен срок и изтича по време на извънредното положение.

Такива са административни актове, издадени под формата на разрешителни, лицензии, регистрации и други административноправни режими, чието действие се прекратява след изтичането на определен в закон срок.

  1. От 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, спират да текат всички процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Изключение е предвидено за сроковете по наказателни производства, производства по налагане на обезпечителни мерки, както и сроковете по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Такива са например срокът за отстраняване на нередовности в подадена жалба, срокът за подаване на отговор срещу постъпила жалба или протест, други срокове, указани с определения, разпореждания и решения на съда и др. На страните в съдебното производство се дава възможност да извършат необходимите процесуални действия в определен срок след отмяната на извънредното положение.

  1. За времето на извънредното положение, спират да текат сроковете за обжалване на индивидуални и общи административни актове „с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти.

Нормата се прилага, както по отношение на срокове за обжалване на административните актове, които са започнали да текат преди 13 март 2020 г., така и по отношение на сроковете за обжалване на актовете, постановени след тази дата. Ако срокът за обжалване е започнал да тече преди 13 март 2020 г. и не е изтекъл към тази дата, след отмяната на извънредното положение правото на жалба може да бъде упражнено в оставащите дни от срока.

Сроковете за обжалване на административни актове, постановени в периода на извънредното положение, започват да текат от деня, следващ датата на отмяната на извънредното положение, независимо дали е извършено валидно връчване.

До изтичането на сроковете за обжалване на актовете на администрацията, същите не подлежат на изпълнение.

От гореизложеното е редно да бъдат отделени случаите, в които административните производства по издаването на ИАА започват по заявление на заинтересовано лице и издадения акт не засяга правната сфера на други лица, освен лицата, поискали издаването им. Трябва да се приеме, че тези актове са влезли в сила, ако са съобщени по надлежен ред на адресатите им ,въпреки че за времето на извънредното положение не тече срок за обжалване, което е пречка за привеждането им в изпълнение.

  1. До отмяната на извънредното положение, спират да текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Спирането на тези процедурни срокове препятства постановяването на изрични или формирането на мълчаливи откази и запазва висящността на административното производство, независимо от това дали е образувано по инициатива на административния орган или по искане на заинтересовано лице.

Това обаче не важи за сроковете за произнасяне на административните органи. Същите са длъжни да продължат да изпълняват правомощията си, възложени им със закон. За времето на обявеното извънредно положение, административните органи имат право да не приключат административните производства по издаване на административен акт само, ако са дали указания на заинтересованите страни, без изпълнението на които обаче не би било възможно да бъде завършено административното производство.

При неспазване на срока за произнасяне от страна на административния орган, се приема, че е налице мълчалив отказ, срокът за обжалване на който започва да тече от деня, следващ отмяната на извънредното положение. Изключение от това правило е прието само за административните актове издавани по Кодекса за социално осигуряване, където за времето на извънредното положение не се формират мълчаливи откази.

Забележка: Трябва да се вземе предвид, че на основание § 49 от ПЗР на ЗМДВИП не се променят редица срокове и производства по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта, освен в изрично изброените случаи по § 25 – 31на ЗМДВИП

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет и не е обвързана с определен казус или субект. Съставителят й не носи отговорност за предприети правни действия въз основа на съдържанието й. В случай на необходимост от конкретна правна помощ следва да се потърси такава от адвокат или друг специалист с подходящо  образование.

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89